Constantin Severin: Translated by Dan Nicolae Popescu

CSeverBIO
Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and a visual artist. He is the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels. His poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.

Dan Nico

BIO

Dan Nicolae Popescu is a lecturer at the “Ştefan cel Mare” University of Suceava and holds a Ph.D. in Anglo-American literature. His academic interests include literary, cultural, and translation studies with a particular emphasis on Medieval English literature and the literature of the American South.

 

*Poems of Constantin Severin are translated from original Romanian into English by Dan Nicolae Popescu.

 

1.

’fotografia verbului a fi’’

peste urma  pasului unei zâne
cad flori de măr în grădină

o rândunică ciuguleşte liniile
din palma întinsă a unui orb

e primăvară iar eu developez
fotografia verbului a fi

pe hârtia umedă ca un bot de miel
apar ciudate configuraţii în mişcare
chipuri de îngeri centauri grifoni şi unicorni

şi cad flori de măr în grădină
peste urma pasului unei zâne

mama mea toarce în privire
o rază din verbul a fi

iar cuvintele îşi caută inima
în cântecul păsărilor din grădină

până când sentimentele înmuguresc
în alte glasuri alte încăperi
.

‘’the photo of the verb to be’’

on the footprints of a fairy
the apple blossoms are falling in my garden

a swallow is pecking the lines
from a blind man’s stretched palm

this spring I try to develop
the photo of the verb to be.

on the humid paper like a lamb’s muzzle
a few strange live configurations come into sight
angels faces centaurs griffins and unicorns

and the apple blossoms are falling in my garden
on the footprints of a fairy

my mother is spinning in her sight
a warm beam from the verb to be

and my words are searching for their hearts
in the song of the birds in my garden

untill the feelings are blossoming
in another voices another rooms
.

2.

’’în enciclopedia privirii’’

nu mai vreau să privesc

privirile tăioase ale oamenilor
îmi disecă inima-n două

mi-a fost dat să iubesc doar fiinţe
cu priviri fragile de zâne
ciute sfioase sau îngeri

prefer să răsfoiesc filele
unei priviri duioase
în care litere de eter
se îngemănează cu misterul
în enciclopedia privirii

din când în când rup filele
în care au fost tipărite
priviri pline de ură viclenie şi pofte

îmi place să adorm cu capul pe enciclopedia privirii
şi să visez că inima mea de raze
e privirea lui Dumnezeu

nu mai vreau să privesc
privirile tăioase ale oamenilor
îmi disecă inima-n două
.

’’in the encyclopedia of sight’’

i do not want to watch anymore

sharp eyes of the people
dissected my heart in two

i was destined to love only beings
with the fragile sights of the fairies
shy deers or angels

i prefer to browse the sheets
of a tender glance
in which etheral letters
are twinning with the mystery
in the encyclopedia of sight

occasionally i break the sheets
printed with sights full of hate
cunning and cravings

i like to fall asleep with my head
on the encyclopedia of sight
and to dream that my heart of rays
is God’s gaze

i do not want to watch anymore
sharp eyes of the people
dissected my heart in two
.

3.

’’printre stamine şi linţolii de cerneală’’

ameninţat de limpezimea dinaintea amintirii

curând melancolia străvede traficul timpului
sub pielea văratică a merilor

perechi de îndrăgostiţi îşi curbează
formele fluidice

printre stamine şi linţolii de cerneală

dintr-o carte în cealaltă
fi-va o ascensiune de morţi
în porii deschişi ai hârtiei

de la o filă spre alta
trupul devine relieful unei priviri
ce te absoarbe
.

’’amidst stamina and ink shrouds’’

threatened by the limpidity preceding memory

soon melancholy will transpierce time’s traffic
under the apple-trees’ summery skin

pairs of lovers curve
their fluid silhouettes

amidst stamina and ink shrouds

from book to book
the dead will then ascend
into the paper’s open pores

from sheet to sheet
the body turns into a look’s relief
that absorbs you
.

4.

’’tot ce miroşi se inhalează deodată cu tine’’

tot ce cauţi se caută deodată cu tine
până când drumurile se jupoaie
în cascade tăcute
pe faţa lunară a fiinţei

tot ce vezi se vede deodată cu tine
până când ploaia de ochi haşurează
musculoasele sensuri
cu o atât de reavănă orbire

tot ce auzi se aude deodată cu tine
până când un vârtej de urechi
îţi scufundă capul
tumefiat de tăcere

tot ce atingi se pipăie deodată cu tine
până când pielea în febrilă concentrare tactilă
înveşmântă înţelesul cuvintelor
cu plăgi luminiscente

tot ce miroşi se inhalează deodată cu tine
până când o pădure de liliac
îţi explodează în nările
atente
.

’’everything you smell inhales itself along with you’’

everything you search for searches itself along with you
until the roads scrape
into speechless cascades
on the being’s lunar face

all you see sees itself along with you
until the rain of eyes hachures
the muscular meanings
with such a moist blinding

everything you hear hears itself along with you
until a whirl of ears
submerges your head
tumefied with silence

everything you touch feels itself along with you
until the skin under feverish tactile concentration
garments the words’ meanings
with luminescent sores

everything you smell inhales itself along with you
until a lilac grove
explodes into
your attentive nostrils
.

5.

’’mi-ai dăruit un cal’’

nu mai pot atinge muşchii argintii
ai verbului a fi
–         salt alb ca un trăsnet de vară
cu o unică silabă –
şi numele Tău îmi coagulează mâinile
într-o pagină fără contur
acum şi dincolo şi numai

cuvânt cu maxilare alungite
tatuaj cinetic al colinelor
dar trupul lui şi-a risipit
vocalele eterice şi calde

vedeam un zid de A la răsărit
şi norii rotind spumoase străzi
.

’’you gifted me a steed’’

i can no longer touch the silvery muscles
of the verb ‘to be’
– white somersault like a summer thunderbolt
in one syllable –
and Your name coagulates my hands
unto a shapeless page
now and beyond and only

you gifted me a steed
a word with elongated jaws
kinetic tattoo of the hillocks
but its body abated
the warm etheric vowels

i could see a wall outstretching from A to dawn
and the clouds rotating foamy streets

*****

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook